METODER

Kva for metode ein ønskjer å nytte i undervisinga grunngjevast ut ifrå forskjellege kriterie. Mens nokre metodar vil fungere heilt makelaust i ei klasse, vil han dei same metodane vere heilt ubrukeleg i den neste. Nedanfor finst eit hav av metodar og tips ein kan nytte i skjønnlitteraturundervisinga – så blir det opp til deg å finne ut kva, kvifor og korleis!

Stedbaseret læsning


Stedsbasert lesing som metode handlar å lese verket der det utspel seg. Læs mere her
Trafiklysmetoden


Marker en nabospråkstekst i grønt, gult eller rødt. Læs mere her.
Dramatisering


Å levendegjøre skrevet tekst. Eksempel på dramatisering.
Sang


I nabosprogsundervisning er sang...
Link til sange.
Teknologi


Teknologier virker godt for....
Link til.