NORDFIK

Om databasen

NordFik er en skjønnlitterær database hvor man som lærer kan hente inspirasjon til ulike undervisningsmetoder og opplegg knyttet til arbeid med, om og gjennom nordisk skjønnlitteratur. Databasen har som hovedformål å tilgjengeliggjøre og samle den nordiske litteraturen for morsmålslærere i Danmark, Sverige og Norge på ett sted, og med det fungere som en inspirasjonskilde for å skape en god og innholdsrik skjønnlitterær undervisning. I tillegg ønsker man med denne databasen å styrke det nordiske perspektivet innad i de tre respektive landene. NordFik fokuserer i all hovedsak på språklige og litterære temaer, men åpner også opp for tverrfaglige innfallsvinkler som kan berike undervisningen i flere fag, og med det gjøre nabospråksdidaktikk til et felles prosjekt.

 

 

Hvorfor?

I Helsingforsavtalen (artikkel 8) står det presisert at «Undervisning og utdannelse i skolene i de nordiske land skal i passende omfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de øvrige nordiske land, herunder Færøyene, Grønland og Åland». Likevel viser mye av forskningen knyttet til nabospråksdidaktikk at flere av morsmålslærerne i de ulike landene føler seg ukvalifisert og uforberedt på å trekke det nordiske inn i undervisningen, og at det dermed i stor grad uteblir (Theilgaard, 2016; Språkrådet, 2011; Lärarnas Riksförbund, 2012).

 

NordFik har dermed som mål å kunne fungere som et verktøy for didaktisk inspirasjon på nettopp dette området. Vi mener at det nordiske fellesskapet som Helsingforsavtalen skisserer burde komme enda tydeligere frem i de skandinaviske klasserom, og da særlig i det skjønnlitterære arbeidet, da det her ligger mange spennende didaktiske muligheter. Hvorfor arbeide utelukkende med sitt eget lands skjønnlitteratur, hvis en forfatter i et av nabolandene har skrevet en vel så god tekst om temaet det arbeides med? NordFik vil i forlengelsen av dette fungere som en støtte for lærere som trenger hjelp i å navigere seg rundt i det litterære landskapet i Norden, og også hjelp til å plukke ut romaner, tekster og utdrag som kan berike og styrke den skjønnlitterære undervisningen.  

Hvem er vi?

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

martin_edited.jpg

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.